Privacy

Sardinia Unlimited

Informatie op grond van art. 13 van de gegevensbeschermingscode:

In overeenstemming met art. 13 van het wetsdecreet 30 juni 2003, nr. 196 met de geconsolideerde wet inzake de bescherming van persoonsgegevens, merken wij op dat de informatie en de gegevens die door Cliënten aan Sardinia Unlimited worden verstrekt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bovengenoemde bepalingen en in overeenstemming met de vertrouwelijkheidsverplichtingen die volledig worden omarmd door Sardinia Unlimited. Met de verwerking van persoonsgegevens bedoelen we elke bewerking of reeks operaties, uitgevoerd met of zonder de hulp van elektronische middelen, ontworpen voor de verzameling, opname, organisatie, opslag, raadpleging, verwerking, verandering, selectie, opvraging, vergelijking, gebruik , interconnectie, blokkering, communicatie, verspreiding, wissen en vernietiging van gegevens, ongeacht of deze in een databank worden opgenomen.

Op basis van de voorschriften van de Code, zal Sardinia Unlimited zich houden aan de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie en bescherming van de vertrouwelijkheid van de rechten van de Klant. Op grond van artikel 13 van de Code verstrekken wij daarom de volgende informatie.

De gegevensverwerkingsactiviteit zal
a) de volgende doeleinden nastreven: beheer van de activiteiten met betrekking tot de relatie met de cliënt, beheer en contractbeheer, communicatie met betrekking tot Sardinia Unlimited.

b) worden uitgevoerd door: handmatige en elektronische middelen.

c) de gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan de autoriteit voor openbare veiligheid of bekendgemaakt aan onze leveranciers of agenten. Op grond van artikel 13, eerste lid, brief

d) u wordt hierbij tevens op de hoogte gebracht van de entiteiten of categorieën van entiteiten aan wie of waarvan de genoemde gegevens kunnen worden bekendgemaakt of die of die mogelijk op de hoogte zijn van dergelijke gegevens als gegevenscontroleurs (indien aangewezen) of de aangewezen gegevensverwerkers, en wij geef ook informatie over de reikwijdte van de verspreiding van de genoemde gegevens.

We willen erop wijzen dat het verstrekken van gegevens verplicht is en dat het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan leiden tot niet-stipulatie van het contract.

Bovendien is de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens volledig facultatief en niet-verplicht voor het uitvoeren van studies, onderzoek, marktstatistieken, het verzenden van reclame en informatiemateriaal, voor het uitvoeren van al die activiteiten die zijn ontworpen voor de verkoop of plaatsing van producten of diensten; voor het verzenden van commerciële informatie; het maken van interactieve commerciële communicatie ook op grond van artikel 10 van Wetsdecreet 185/1999, voor welke activiteiten Sardinië Unlimited telefoon-, e-mail, automatische oproepsystemen zonder operator of fax mag gebruiken. Toestemming is ook optioneel met betrekking tot: het ontvangen van ongevraagde commerciële mededelingen op grond van artikel 9 van Wetgevingsdecreet 9 april 2003 nr. 70 ter uitvoering van de richtlijn inzake elektronische handel 2000/31 / EEG, waarin wordt bepaald dat ongevraagde commerciële communicatie onmiddellijk en onmiskenbaar als zodanig identificeerbaar is en informatie bevat waaruit blijkt dat de geadresseerde van het bericht toekomstige ontvangst van de mededelingen kan weigeren.

Indien de Cliënt besluit om zijn toestemming niet te verlenen voor verwerkingshandelingen voor commerciële doeleinden zoals hierboven gespecificeerd, zal de genoemde weigering geen enkele consequentie hebben.
Back to top

Ontvang ons laatste nieuws!

Meld u aan voor exclusieve e-mailupdates over onze nieuwe villa's, speciale aanbiedingen en vakantie-ideeën.